دانلود فایل(کشتار طیور (بازرسی بهداشتی گوشت پرندگان))

دام و طیور,کشتارگاه پرندگان,کشتارگاه,کشتار طیورکشتار طیور (بازرسی بهداشتی گوشت پرندگان)|41020990|bfy50542171|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان کشتار طیور (بازرسی بهداشتی گوشت پرندگان) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بازرسی بهداشتی گوشت پرندگان

بازرسی كشتارگاهی گوشت پرندگان ومشخصات پرندگان سالم وبیمارمشخصات گوشت تازه پرندهكشتار گاه مرغكشتارگاه طیورتبدیل ضایعاتروشهای عملی بازرسی كلاسیك لاشه های طیوردركشتارگاهنگهداری مرغ درسردخانهبازرسی بهداشتی گوشت مرغ در كشتارگاهپاتولوژی

لكوزمركب طیور(Avian leukosis)

بیماری مارك(Mareks disease)

اتیولوژی وپاتولوژی

افزایش گویچه های قرمز نارس (Erythroblastosis)

اتیولوژی وپاتوژنزجراحات

تومورها

كمپلكس بیماری تنفسی(Respiratory disease complex)

بیماری نیوكاسل(Newcastle disease )

عفونت مایكوپلاسمائی تورم كیسه های هوائی(Airsacculis )

لارنگوتراكئیت عفونی (Infectious laryngotracheitis)

برونشیت عفونی ( Infectious bronchitis )

كوریزای عفونی (Infectious Coryza)

اتیولوژی و پاتوژنز بیماری

جراحات بیماری

قضاوت روی لاشه

بوتولیسم (Botulism)

وبای مرغانowlcholera )

اورنیتو زو پستیا كوزornithosis & Psittacosis )

سالمونلوز

بیماری پولوروم (Pullorum disease)

تیفوئید ماكیانFowl typhoid)

سل مرغیAvian tuberculosis)

اریزیپل طیور(Avian Erysipelas )

آبله طیور(Fowl pox )

كوكسیدیوز(Avian coccidiosis )

انگلها(Parasites )

آسپرژیلوز(Aspergillosis )