دانلود فایل(معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی انگلیس)

حق استرداد در بیع مشروط,پایان نامه معاملات با حق استرداد,معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس,ماهیت معاملات با حق استرداد,ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس,مکانیسمهای استرداد در معاملات غیرمشروط,حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد,تضمین کالا در قرارداد معاملات با حق استردادمعاملات با حق استرداد در نظام حقوقی انگلیس|42078574|bfy50542171|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی انگلیس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات80حجم72/672 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد. که شامل دو فصل به شرح زیر می باشد:


فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار گفتار می باشد که تعاریفی پیرامون معاملات وثیقه ای و انواع آن، شرایط اساسی، صور احتمالی و سابقه تاریخی معاملات با حق استرداد در قالب چندین گفتار و بندهای مجزا بررسی می گردد.

در فصل دوم نیز مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس در دو گفتار بررسی می شود که در گفتار اول ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس با اشاره به تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد و مکانیسم های استرداد در معاملات غیرمشروط با اشاره به قواعد آنها و حق استرداد در صورت نقض اساسی، حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد و حق استرداد در بیع مشروط اشاره نموده و در گفتار دوم نیز حق استرداد در تضمین کالا با توجه به ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد و مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.


فهرست مطالب
ساختار تحقيق 2
فصل اول ـ مفاهیم و كليات 4
گفتار اول : معاملات وثیقه ای، انواع و عناصر آن 4
بند اول : تعریف معامله 4
الف) به معنی اعم 4
ب) به معنی اخص 5
بند دوم : تعریف وثیقه 5
بند سوم : تعریف معاملات وثیقه ای 6
بند چهارم : عناصر معاملات وثیقهای 7
گفتار دوم : انواع معاملات وثیقهای 8
بند اول : معاملات رهنی 11
بند دوم : معاملات شرطی 12
بند سوم : بیع شرط 14
گفتار سوم : شرایط اساسی معاملات با حق استرداد 17
بند اول : اهلیت داشتن 17
اهليت در حقوق ايران به دو معني بكار رفته است : 17
بند دوم : معاملات با حق استرداد ورشکسته 21
بند سوم : عین بودن مورد معامله 26
گفتار چهارم : صور احتمالی حق استرداد 27
بررسی و تعریف صور یاد شده در ماده 33 می پردازیم : 28
بند اول : خیار شرط 28
در رابطه با خیار شرط، دو امر مهم باید مورد اشاره قرار گیرند : 29
الف) لزوم تعیین مدت 29
ب) ارتباط رد ثمن با خیار فسخ 31
بند دوم : شرط وکالت 33
بند سوم : شرط نذر خارج 33
بند چهارم : حق استرداد به طور کلی 33

فصل دوم 36
گفتار اول : ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس 36
بند اول : تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد 38
بند دوم : مکانیسمهای استرداد در معاملات غیرمشروط 42
الف) قاعده اول 43
ب) قاعده دوم 45
ج) قاعده سوم 46
د) قاعده چهارم 47
بند سوم : حق استرداد در صورت نقض اساسی 50
بند چهارم : حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد 54
بند پنجم : حق استرداد در بیع مشروط 57
گفتار دوم : تضمین کالا در قرارداد 62
بند اول : ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد 62
بند دوم : مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا 65


نتیجه گیری 73

«فهرست منابع» 76
1- منابع فارسی 76
الف) کتب، مقالات و پایاننامه 76
ب) قوانین و مقررات 78
2- منابع انگلیسی 79"