دانلود فایل(دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی)

دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی|50676149|bfy50542171|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 166.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
1 مركز سلامت محيط و كار 2 دستورعمل اجرایی
رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشاميدنی‌ ، آرايشی‌ و بهداشتی‌
مأمورينی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ نظارت‌ بهداشتی‌ اماکن‌ ومراکز موضوع‌ اين‌ ماده‌ تعيين‌ می‌ شوند مکلفند متخلفين‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذکر موارد تخلف‌ باتنظيم‌ گزارشی‌ بع‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ نمايند . مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تائيدگزارش‌ به‌ صاحب‌ مرکز و يا مسؤولين‌ مربوطه‌ اخطار می‌ نمايد تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ درمهلت‌ تعيين‌ شده‌ اقدام‌ کند در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌ ، دستور تعطيل‌ محل‌ و مهر و موم‌ و يالاک‌ و مهر آنرا صادر می‌ نمايد و پس‌ از برطرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تائيد مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ از واحدمربوطه‌ رفع‌ تعطيل‌ و فک‌ مهر و موم‌ خواهد شد . در تمام‌ موارد مذکور پرونده‌ جهت‌ رسيدگی‌ به‌دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ می‌ گردد .
مركز سلامت محيط و كار 3 دستورعمل اجرایی
رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی مركز سلامت محيط و كار قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشاميدنی‌ ، آرايشی‌ و بهداشتی‌
مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. مركز سلامت محيط و كار 4 دستورعمل اجرایی
رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی مركز سلامت محيط و كار تبصره‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشاميدنی‌ ، آرايشی‌ و بهداشتی‌

آئين‌ نامه‌ اجرائی‌ اين‌ قانون‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تدوين‌ می‌گردد.
مركز سلامت محيط و كار 5 دستورعمل اجرایی
رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی مركز سلامت محيط و كار متن ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 13:
در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مصوب آذر 1379 مجلس شورای اسلامی و به استناد نامه شماره47439/9256 مورخ 1392/1/24 دبیر هیات دولت و نامه شماره 18110/250240 مورخ91/12/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی موضوع تصمیم جلسه مورخ 1391/7/18 شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تاکید بر صلاحیت وزارت بهداشت...