دانلود فایل(ساختارو عملکرد نظام سلامت)

ساختارو عملکرد نظام سلامت|50686763|bfy50542171|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان ساختارو عملکرد نظام سلامت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 42.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا سوالات درس یک واحدی ساختار و عملکرد نظام سلامت به تفکیک سی دی و موضوع هر بخش – حسن امیرآبادی زاده – سی دی شماره 1 بخش اول
عنوان :
سوالات
1- تفاوت بخش سلامت با نظام سلامت را مختصرا توضیح دهید.
2-ابعاد عملکرد نظام سلامت را ذکر نموده و مختصرا توضیح دهید.

ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 1 بخش دوم
عنوان : تقسیم بندی نظام سلامت از نظر فیلد
(Field 1989)
سوالات:

1-انواع نظام سلامت را ذکر نمایید.

را توضیح دهید. )National health service2- نظام ارائه خدمات ملی (

ساختار و عملکرد نظام سلامت – سی دی شماره 1 بخش سوم
عنوان : تولیت در نظام سلامت
سوالات:
1- مفهوم تولیت را بیان نمایید .
2- ابعاد تولیت را ذکر نمایید و مختصرا توضیح دهید . ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 2 بخش اول عنوان : سیاستگذاری در نظام سلامت
سوالات:
1- خصوصیات سیاستها در نظام سلامت را مختصرا توضیح دهید .
2- مراحل سیاست گذاری را ذکر نمایید.
3- سطوح سیاستگذاری را نام ببرید. ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 2 بخش دوم
عنوان : کنترل و حاکمیت در نظام سلامت

سوالات :
1- تعریف regulation را بیان نمایید.
2- کارکرد کنترلی توسط چه کسانی انجام می گیرد؟
3- مراحل کارکرد کنترلی را ذکر نمایید. ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 2 بخش سوم عنوان: همکاری بین بخشی در نظام سلامت
سوالات :
1- اهمیت همکاری بین بخشی مختصرا توضیح دهید.
2- عوامل تاثیر گذار بر سلامت را ذکر نمایید.
3-انواع منابع قدرت را ذکر نمایید. ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 3بخش اول عنوان :تامین و تخصیص مالی در نظام سلامت
سوالات:
1- زیر کارکردهای تامین و تخصیص مالی را ذکر نمایید.
2- انباشت منابع را مختصرا توضیح دهید .
3- انواع خرید خدمات را مختصرا توضیح دهید .

ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 3 بخش دوم عنوان: کارکرد بیمه در نظام سلامت
سوالات:
1- هدف بیمه را مختصرا توضیح دهید .
2- انواع حق بیمه را مختصرا توضیح دهید. ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 3 بخش سوم عنوان : خلق منابع در نظام سلامت
سوالات:
1- انواع منابع را ذکر نمایید .
2- اهمیت منابع انسانی را توضیح دهید .
ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 4 بخش اول عنوان : ارایه خدمات در نظام سلامت
سوالات:
1- انواع خدمات در نظام سلامت را مختصرا توضیح دهید.
2- اهمیت خدمات پیشگیری را توضیح دهید.

ساختار و عملکرد نظام سلامت - سی دی شماره 4 بخش دوم
عنوان :اندازه گیری سطح سلامت
سوالات:
1- تعریف سلامت و ابعاد آن را بیان نمایید.
2- منظو...