دانلود فایل(تحقیق درباره بررسی مصاديق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در حقوق جزای ايران)

تحقیق,جرایم بهداشتی درمانی و دارویی,حقوق جزای ایرانتحقیق درباره بررسی مصاديق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در حقوق جزای ايران|929903|bfy50542171|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق درباره بررسی مصاديق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در حقوق جزای ايران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تعداد صفحات:27

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

تعریف و مقدمه :
شمار جرايم بهداشتي, درماني و دارويي در قوانين جزايي ايران بسيار زياداست و به همين دليل بررسي تفصيلي همه جرايم از حوصله اين نوشتار خارج‌است‌. ما در اين مقاله به بررسي مهم‌ترين مصاديق جرايم بهداشتي, درماني ودارويي مي‌پردازيم‌. مطالب اين مقاله به تبعيت از گوناگوني جرايم مورد بحث, به‌سه بخش تقسيم مي‌شود:

بخش نخست:

مصاديق جرايم بهداشتي

در شماره‌هاي پيشين در باره مفهوم بهداشت, مطالبي را بيان كرديم و گفتيم كه‌بهداشت عبارت است از كنترل عواملي كه تندرستي انسان را در معرض خطر قرارمي‌دهد اين عوامل ممكن است در محيط زندگي يا كار وجود داشته باشد كه در اين‌صورت اصطلاح «بهداشت محيط» بيان كنند ه كنترل عوامل محيطي مزبور براي‌تامين تن‌درستي انسان است‌.
هم‌چنين ممكن است در روند تهيه, توليد, نگه‌داري و توزيع و فروش موادخوردني آشاميدني و آرايشي بهداشتي عواملي وجود داشته باشد كه سلامتي وتندرستي انسان را در معرض تهديد قرار دهد. در همه موارد فوق, همواره تلاش‌همه دست‌اندركاران امور بهداشت و نيز قانون‌گذار ان آن است كه ضوابط و مقرراتي‌را وضع نمايند كه عوامل تهديد كننده سلامتي و بهداشت جامعه را كنترل نموده,سلامت و بهداشت عمومي را تامين نمايد. حال با عنايت به اينكه قانون‌گذار درقانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني مصوب 1367, تعزيرات توليد,توزيع و فرو ش مواد خوردني, آشاميدني, آرايشي و بهداشتي را در يك فصل جدابيان كرده است لذا ما نيز ابتدا گفتار اول از اين مبحث را به بيان جرايم مربوط به‌تهيه, توليد, توزيع و فروش اين مواد اختصاص مي‌دهيم و سپس به دليل اهميت‌بسزاي جرايم بهداشتي گفتار دوم از اين مبحث ج رايم مربوط به بهداشت محيط وبهداشت عمومي را بررسي مي‌كنيم‌.

گفتار اول: جرايم مربوط به تهيه, توزيع, نگه‌داري و فروش مواد خوردني,آشاميدني آرايشي و بهداشتي

اولين قانوني كه در مورد اين جرايم مقررات مفصلي را وضع كرده است, <قانون‌مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي‌» مصوب 1346 است كه بيش از ده‌عنوان مجرمانه را در اين مورد مطرح ساخته است‌. پس از آن, در «قانون تعزيرات‌حكومتي امور بهداشتي و درماني‌» مصو ب 1367, فصل خاصي تحت عنوان‌«تعزيرات توليد, توزيع و فروش مواد خوردني, آشاميدني, آرايشي و بهداشتي‌» به‌بيان اين مواد اختصاص يافته است‌. به طور كلي جرايم مربوط به اين مواد را مي‌توان‌به سه گروه تقسيم كرد:
الف) جرايم مربوط به مراحل تهيه و توليد مواد خوردني, آشاميدني, آرايشي وبهداشتي
ب‌) جرايم مربوط به توزيع, نگه‌داري و فروش اين مواد.
ج‌) جرايم مربوط به رقابت مكارانه در مواد خوردني آشاميدني و آرايشي وبهداشتي‌.

الف) جرايم مربوط به تهيه وتوليد مواد خوردني, آشاميدني, آرايشي و بهداشتي

مواد خوردني, آشاميدني, آرايشي و بهداشتي از جمله موادي است كه موردمصرف روزانه عامه مردم قرار مي‌گيرند. از آن جا كه اين مواد براي ادامه حيات‌انسان ضروري است و ادامه حيات انسان و سلامتي و تن‌درستي او به سالم بودن وبهداشتي بودن اين مواد بستگي كامل دارد, لذا رعايت مقررات و ضوابط مربوط به‌تهيه و توليد اين مواد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است‌.
از سوي ديگر هر انساني طبق ميل طبيعي خود به كسب منافع بيش‌تر گرايش‌دارد و نياز عمومي به مواد فوق, زمينه سوء استفاده برخي افراد را فراهم مي‌سازد.از اين رو, برخي از تهيه‌كنندگان اين مواد با شيوه‌هاي مختلف از فرصت بهره جسته‌در تهيه و توليد مواد خوردني آش اميدني, آرايشي و بهداشتي تخلف مي‌كنند. براي‌پيش‌گيري از اين تخلفات كه مصاديق مختلفي دارد, مجازات‌هايي پيش بيني شده‌كه به ترتيب به بيان آن مي‌پردازيم‌
.